Levering en leveringstermijn

U kunt via deze site bestellen en betalen. U kunt uw goederen ophalen op het afleverpunt dat u tijdens uw bestelling hebt geselecteerd.

Je kan ons bereiken op info@ecofair.be als je méér info of praktische hulp wil. Wij brengen je dan in contact met onze lokale vrijwilligers.

Overmacht

Eco & Fair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Eco&Fair alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Betaling

De betaling van de producten verloopt via de website. Dit is een beschermde manier om betalingen uit te voeren. Hiervoor doen we beroep op Mollie. Een bestuursysteem gespecialiseerd in veilige betalingen. Indien u dit niet ziet zitten is betalen via overschrijving of cash mogelijk. Gelieve dan contact op te nemen met info@ecofair.be. We gaan er steeds vanuit dat u eerst moet betalen voor we de producten verzenden.

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die leidt tot directe schade, is de aansprakelijkheid van Eco & Fair beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Eco & Fair voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of informatie.

Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Eco & Fair, voor zover dit per aangetekend schrijven gebeurt, waarna Eco & Fair deze gebreken zal trachten te verhelpen. De termijn van 14 dagen is op straffe van verval voorgeschreven.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de verkoop voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt.